Search

Make Hands Matter in the Workplace

Salgs- og leveringsbetingelser

Deb Swarfega A/S
Med mindre andet er aftalt gælder følgende betingelser
Salgs- og leveringsbetingelser
1. Priser
1.1. De oplyste priser er eksklusive moms (med mindre andet er angivet). Moms tillægges ifølge de ved levering gældende satser.
1.2. Vores tilbud udløber efter 30 dage efter tilbuddets dato (med mindre andet er angivet).
1.3. De oplyste priser er (med mindre andet er angivet) inklusive pakning og levering til adresser i Danmark.
1.4. Med mindre andet er angivet, er de oplyste priser kun vejledende, og den endelige pris vil være vores gældende pris på leveringstidspunktet.
1.5. Skatter og afgifter pålægges varerne ifølge de på leveringstidspunktet gældende satser.
1.6. Vi opkræver gebyr for alle paller.
2. Levering
2.1. Levering finder sted enten:
2.1.1. når varerne lastes på vores adresse i UK/DE. (hvis det er til afhentning, eller I varetager transporten)
2.1.2. ex works (hvis vi varetager transporten)
2.2. Alle oplyste leveringstider er estimerede.
2.3. KUNDEN accepterer levering af varerne inden for den aftalte tidsperiode. KUNDEN skal tilvejebringe de oplysninger, der med rimelighed kan kræves, for at vi kan gennemføre levering inden for samme periode.
2.4. Hvis KUNDEN accepterer levering af varerne efter den estimerede leveringstid, kan der ikke efterfølgende indgives klage over forsinket levering (herunder indirekte eller følgetab eller eventuel prisstigning på varerne).
2.5. Hvis KUNDEN, uanset grund, ikke accepterer levering af en vare inden for en (eventuelt) aftalt tidsperiode, eller vi ikke er i stand til at levere varerne, fordi KUNDEN ikke har tilvejebragt de nødvendige oplysninger, eller hvis KUNDEN ikke afhenter en vare inden den dato, vi har oplyst som seneste afhentning, har vi ret til at:
2.5.1. betragte varerne som leveret på den pågældende dato (med hensyn til risiko, inspektion og betaling)
2.5.2. opkræve kunden for oplagring eller fornyet levering af samme varer.
2.6. Vi kan eventuelt levere varerne i flere partier. Hvert parti betragtes som en selvstændig aftale.
2.7. Vi kan afslå at levere, hvis:
2.7.1. vi mener, at der foreligger manglende sikkerhed, ulovlige forhold eller uforholdsmæssige vanskeligheder
2.7.2. leveringsstedet (eller adgangsforholdene) er uegnede til vores køretøjer.
3. Risiko
3.1. Risikoen for varerne overgår til kunden på leveringstidspunktet.
3.2. KUNDEN skal inspicere varerne ved levering. Hvis leverancen er mangelfuld, eller nogle varer er beskadigede, skal KUNDEN underrette os inden 48 timer efter levering, og skriftligt krav skal foreligge inden 21 dage efter levering. KUNDEN skal give os (eller transportfirmaet) rimelig mulighed for at inspicere de beskadigede varer. Hvis KUNDEN ikke fremsender meddelelse ifølge de nævnte krav, har KUNDEN ikke ret til at afvise varerne, og levering af varerne betragtes som accepteret i overensstemmelse med aftalen.
4. Betalingsbetingelser
4.1. Betaling skal ske kontant før levering, med mindre KUNDEN har godkendt tilladelse til kreditkøb.
4.2. Hvis KUNDEN køber på kredit, er betalingsfristen fakturadato plus 8 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt.
4.3. Hvis fuld betaling ikke foreligger på forfaldsdatoen, kan vi:
4.3.1. tilbageholde eller annullere fremtidige leverancer
4.3.2. annullere tilbudte eller aftalte rabatter
4.3.3. beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 8 %, jf. rentelovens § 5
a. beregnet (som dagligt tillæg) fra vores fakturadato frem til betalingsdato:
b. tilskrivning den 1. i hver måned
c. før og efter en eventuel retsafgørelse (med mindre retten træffer anden afgørelse)
4.3.4. opkræve et fast beløb fra kunden som kompensation til dækning af vores generelle kreditstyringsomkostninger
4.3.5. kræve (ifølge stk. 4.6) eventuelle sagsomkostninger til inddrivelse af gælden dækket af kunden.
4.4. Hvis KUNDEN har bevilget kredit hos os, kan vi tilbagekalde den, sænke kreditbeløbet eller fastsætte kortere betalingsfrister. De nævnte foranstaltninger til træffes af os til enhver tid uden varsel.
4.5. KUNDEN har ikke ret til at modregne beløb i vores tilgodehavender.
4.6. KUNDEN skal skadesløsholde os for det fulde beløb i forbindelse med udgifter og gæld, vi måtte bliver pålagt (direkte og indirekte, herunder finansielle omkostninger og inklusive fuld dækning af juridiske omkostninger) som følge af misligholdelse af kundens forpligtelser ifølge nærværende betingelser.
5. Garanti
5.1. Vi yder følgende garanti for, at varerne:
5.1.1. er i overensstemmelse med varebeskrivelsen
5.1.2. er af tilfredsstillende kvalitet
5.1.3. er uden materialefejl på leveringstidspunktet (forudsat kundens overholdelse af stk. 5.4).
5.2. Vi garanterer også, at vi retmæssigt overdrager ejendomsretten til varerne til kunden.
5.3. Vi yder ingen andre garantier eller erklæring vedrørende produkternes kvalitet eller egnethed til bestemte formål. Ud over ovennævnte tilfælde udelukker vi, i det omfang loven tillader det, enhver anden form for garanti, vilkår eller betingelser, der ellers måtte forekomme implicit via bestemmelser, almindelig praksis, sædvane eller kutyme.
5.4. Hvis KUNDEN mener, at varer leveret fra os er behæftet med materiale- eller produktionsfejl, skal KUNDEN:
5.4.1. informere os (skriftligt) med alle oplysninger og uden ugrundet ophold
5.4.2. give os mulighed for at undersøge varen (eventuelt ved adgang til kundens lokaler og produktprøver).
5.5. Hvis det konstateres, at varerne er behæftet med materiale- eller produktionsfejl (ifølge vores undersøgelse), og KUNDEN har opfyldt ovenstående betingelser (stk. 5.4) i fuldt omfang, vil vi (efter eget skøn) levere erstatningsvare eller refundere prisen.
5.6. KUNDEN accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige for tab af forretning, omsætning eller indtægt samt brugstab, og vi kan ikke holdes ansvarlige for specielle, indirekte eller følgetab eller skade, respektive som følgende af eller i forbindelse med aftalen, levering af varerne eller brug heraf, heller ikke i tilfælde af uagtsomhed fra vores side eller i tilfælde, hvor vi er bekendt med eventuelle tab, der måtte følge.
5.7. Vores samlede ansvar over for kunden (i samme sag) for skade på ejendom forårsaget af vores uagtsomhed begrænses til to millioner DKK. For alle andre forhold ikke omtalt i disse betingelser begrænses vores ansvar til erstatning af prisen for varerne.
5.8. Intet i nærværende betingelser begrænser vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed.
6. Specifikation
6.1. Hvis vi fremstiller varer efter kundens anvisning eller specifikation, skal KUNDEN sikre, at:
6.1.1. specifikationen eller anvisningerne er præcise:
6.1.2. varer fremstillet efter sådanne specifikationer eller anvisninger er egnede til det tilsigtede formål
6.1.3. kundens specifikationer eller anvisninger ikke bevirker overtrædelse af andres ejendomsret eller overtrædelse af gældende love og bestemmelser.
6.2. Vi forbeholder os ret til at:
6.2.1. foretage ændringer i specifikationerne for vores produkter, der er nødvendige for at sikre overholdelse af gældende sikkerhedskrav, love og bestemmelser
6.2.2. uden varsel at foretage mindre ændringer i vores specifikationer, som vi vurderer nødvendige og fordelagtige.
7. Returnering af varer
7.1. Varer kan kun returneres til os:
7.1.1. ved forudgående aftale herom (skriftlig og bekræftet)
7.1.2. mod betaling af et aftalt håndteringsgebyr (undtaget for varer, der var fejlbehæftede ved levering)
7.1.3. hvis varerne er lige så egnede til salg ved returnering som ved levering.
8. Annullering
8.1. Ordrer kan ikke annulleres, med mindre skriftlig aftale herom foreligger (stk. 8.2 gøres gældende).
8.2. Hvis en ordre annulleres efter forudgående skriftlig aftale (uanset årsag), skal KUNDEN afholde vores omkostninger til alle lagerbeholdninger (færdige eller ufærdige produkter), som vi ligger inde med (eller har forpligtet os til) i forbindelse med ordren.
8.3. Vi kan suspendere eller annullere ordren ved skriftlig meddelelse, hvis:
8.3.1. betaling af forfaldne beløb ikke sker rettidigt (vedrørende ordren eller andet)
8.3.2. KUNDEN bliver insolvente.
8.3.3. KUNDEN misligholder kundens forpligtelser ifølge nærværende betingelser.
9. Fravigelse af nærværende betingelser
9.1. Fravigelse af nærværende betingelser er kun bindende, hvis:
9.1.1. fremsat (eller registreret) skriftligt
9.1.2. underskrevet på vegne af begge parter
9.1.3. udtrykkeligt fremsat hensigt om at frafalde eller fravige nærværende betingelser foreligger
9.2. Alle ordrer, som KUNDEN afgiver til os, er underlagt nærværende betingelser (eller andre, som vi sætter i stedet). Når KUNDEN afgiver en ordre til os, frafalder KUNDEN udtrykkeligt alle eventuelle trykte vilkår og betingelser fra kundens side, hvis de er i modstrid med nærværende betingelser.
10. Force Majeure
10.1. Hvis vi er ude af stand til at overholde vores forpligtelser over for kunden (eller kun i stand til at overholde dem mod urimelige omkostninger) på grund af omstændigheder, der er uden for vores rimelige kontrol, kan vi suspendere eller annullere vores forpligtelser over for kunden uden erstatningsansvar.
10.2. Som force majeure betragtes hændelser såsom ulykker, eksplosion, krig, terror, brand, oversvømmelse, transportforsinkelser, strejker, lockout og andre faglige konflikter samt forsyningsvanskeligheder.
11. Dispensere
11.1. Vi leverer i nogle tilfælde dispensere ’Free on Loan’. I sådanne tilfælde forbliver dispenseren vores ejendom i en periode på tre år fra første montering, med mindre andet er skriftligt aftalt, og leveres fra os som gratis udlån. I denne periode:
11.1.1. er KUNDEN ansvarlige for at vedligeholde dispenseren korrekt.
11.1.2. Hvis dispenseren bliver beskadiget eller ødelagt eller KUNDEN ophører med at købe pakninger til genopfyldning af dispenseren (eller KUNDEN anvender pakninger ikke godkendt af os), skal vi underrettes herom straks, og KUNDEN er forpligtede til at købe dispenseren af os til den listepris, der var gældende på opsætningstidspunktet.
11.2. Efter en periode på tre år kan vi efter vores skøn lade ejerskabet af dispenseren overgå til kunden.
12. Personoplysninger
12.1. I forbindelse med levering af vores produkter til kunden, modtager vi ved udvalgte anledninger personoplysninger vedrørende kundens virksomheds direktion, medarbejdere, konsulenter eller andre personer, som vi på kundens foranledning er i kontakt med i forbindelse med udførelse af aftalen (‘personale’). Med mindre det kræves ved lov, foretager vi ikke behandling af sådanne persondata (‘data’) på måder, der overtræder eller er i manglende overensstemmelse med følgende formål, eller til andre formål end:
12.1.1. levering af de varer og serviceydelser, der er bestilt af kunden
12.1.2. opdatering af vores registreringer og databaser
12.1.3. fremsendelse af information til kunden vedrørende funktioner, serviceydelser og produkter fra vores koncernselskaber, der måtte være af interesse for kunden. Vi fremsender ikke information til personer, der har frabedt sig at modtage information, eller til andre personer, der på et givet tidspunkt frasiger sig at modtage information fra os.
12.2. KUNDEN bekræfter, at KUNDEN informerer kundens personale om omfanget af vores databehandling og indhenter deres samtykke i den forbindelse.
13. Generelt
13.1. Alle aftaler indgået under disse betingelser er underlagt dansk lovgivning og dansk værneting.
13.2. Hvis KUNDEN optræder som flere personer, er hver enkelt person fælles og separat forpligtet ifølge betingelserne.
13.3. Hvis dele af betingelserne ikke kan håndhæves, som de fremstår:
13.3.1. bevirker det ikke, at andre dele af betingelserne ikke kan håndhæves
13.3.2. betragtes de pågældende bestemmelser som ændrede, hvis de med de pågældende ændringer kan håndhæves.
13.4. KUNDEN skal informere os (skriftligt) omgående, hvis KUNDEN bliver insolvente.
13.5. Vi behandler kunden som insolvente efter nærværende betingelser, hvis:
13.5.1. KUNDEN undlader at betale udeståender ved forfald
13.5.2. KUNDEN (eller dele af kundens ejendom) bliver underlagt:
a. en formel insolvensprocedure (omfattende blandt andet likvidation, opløsning, anbringelse under administration, frivillige ordninger (herunder moratorium) eller konkurs)
b. ansøgning eller anmodning om en formel insolvensprocedure
c. ansøgning, procedure eller anmodning herom i andre lande med samme formål eller effekt.
13.6. Alle brochurer, kataloger og andre reklamematerialer er kun vejledende. Indholdet heri kan ikke betragtes som del af en aftale med os, og de kan ikke ligge til grund for en aftale.
13.7. Krav fra en af parterne, der skal fremsættes i relation til nærværende betingelser, skal indbringes eller leveres (med fax eller anbefalet brev) på modpartens registrerede kontoradresse eller primære forretningssted. Alle meddelte krav skal forelægges i underskrevet form.
13.8. Gyldig aftale med os kan kun indgås ved skriftlig aftale med vores autoriserede repræsentanter eller:
13.8.1. som fremsat i vores estimater (eller følgebreve) og ikke tilbagekaldt før aftaleindgåelse
13.8.2. som udtrykkeligt angiver, at de vil være gældende ved aftaleindgåelse.
13.9. Indholdet i nærværende betingelser hverken påvirker eller begrænser vores ansvar for svigagtig vildledning.
13.10. Minimumsordre størrelse er pr. ordre DKK 3.000
13.11. Fragtomkostninger faktureres som følger:
13.11.1. for ordrer mindre end DKK 5.000 betaler KUNDEN fragten
13.11.2. for ordrer større end DKK 5.000 leveres fragtfrit
14. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
14.1. Ved at acceptere nærværende salgs- og leveringsbetingelser accepterer KUNDEN samtidig det fulde ansvar for sikker og korrekt bortskaffelse (i overensstemmelse med lokal gennemførelse af EU-direktiv 2006/66/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (med efterfølgende ændringer og supplerende bestemmelser) samt lokale regler for affaldshåndtering) af affald af elektrisk og elektronisk udstyr leveret af DEB Swarfega A/S.
Maj 2016
S144DKV2