Search

Deb og DebMed® støtter WHO Save Lives: Håndhygienedagen, 5. mai

Deb Group, som står bak DebMed® Group Monitoring System™ (GMS) og en rekke håndhygiene- og desinfiseringsprodukter støtter WHO Save Lives: Clean Your Hands Day. Dagen blir markert rundt om i verden den 5. mai, og WHO-kampanjen retter søkelyset på viktigheten av god håndhygiene for å bekjempe infeksjoner. Årets kampanje fokuserer spesielt på antimikrobiel resistens (AMR). AMR-bakterier oppstår når mikroorganismer blir eksponert for antimikrobielle midler og motstandsdyktige egenskaper utveksles mellom visse typer av bakterier, noe som gjør at man ikke kan behandle eller kontrollere dem. Håndhevelse av anbefalinger for riktig håndhygiene fra WHO og nasjonale retningslinjer er et godt hjelpemiddel for å hindre spredningen av resistente bakterier.

"For å beskytte oss selv mot trusselen fra resistente bakterier må vi arbeide for å redusere overføringen av sykdomsfremkallende organismer hjemme, i samfunnet for øvrig, på jobb og på helseinstitusjoner. Nøkkelen til å oppnå dette er forbedret håndhygiene," sa Heather McLarney, visepresident for markedsføring for DebMed. "Den 5. mai og alle andre dager arbeider Deb og DebMed for at sykehusansatte, pasienter og den generelle forbrukeren rundt om i verden skal få et høyere kunnskapsnivå om håndhygiene, samt lære hvordan de praktiserer riktig håndhygiene for å holde seg selv og andre de er i kontakt med friske."

I henhold til WHO berører sykehusinfeksjoner HAI (Healthcare-associated infections) flere hundre millioner pasienter på verdensbasis hvert år, og mer enn 1,4 millioner mennesker blir alvorlig syke av disse infeksjonene. WHO estimerer at 5–10 prosent av pasienter innlagt på sykehus i utviklede land blir rammet av HAI, og i noen utviklingsland blir 25 prosent rammet.

Når bakterier blir resistente mot de vanligste legemidlene kan kostnadene blir skyhøye i forsøket på å behandle disse sykdommene med kostbare behandlinger, som vanligvis krever lengre, mer kompliserte sykehusinnleggelser. For å bekjempe dette må helsevesenet rette fokus mot riktig håndhygiene som den mest effektive metoden for å redusere risikoen for å pådra seg en infeksjon, inkludert antibiotika resistente infeksjoner.


Data til sykehus og pasienter
I år støtter WHO to globale undersøkelser rettet mot sykehus. Den første er en undersøkelse på multiresistente organismer (MDRO), hvor man skal evaluere og heve kunnskapsnivået om forekomsten av de fem største helserisikoene knyttet til MDRO som er identifisert globalt. Den andre undersøkelsen er på bruk av antibiotika. Ved å samle relevant sykdomsdata og lære opp både helsearbeidere og pasienter henvender WHO seg til alle involverte parter i arbeidet for å redusere risikoen for overføring av bakerier innenfor helsevesenet.

I tillegg til undersøkelsene tilbyr WHO også en ny plakat som helseinstitusjoner kan laste ned. Denne plakaten belyser viktigheten av håndhygiene i arbeidet for å bekjempe resistente bakterier.  Ressurser er tilgjengelig på www.debgroup.com og http://www.who.int/gpsc/5may/en/.

For å øke kunnskapsnivået oppmuntrer Deb og DebMed alle til å besøke siden www.cleanhandsforhealth.com, en nettside opprettet for å lære de besøkende om hvilken effekt rene hender har på helsen. Siden informerer pasienter om riktig håndhygiene både for dem selv samt for deres leger og sykepleiere, sammen med informasjon om farene knyttet til sykehusinfeksjoner. I anledning 5. mai har DebMed lagt til Fakta og myter om antibiotika resistente bakterier og håndhygiene, inkludert bedre opplæring på WHO Five Moments for Hand Hygiene.

Støtte for riktig håndhygiene 365 dager i året
For å støtte WHOs arbeid deltar Deb og DebMed i WHOs Private Organizations for Patient Safety (POPS), et samarbeid med deltakere fra privat sektor, med mål å redusere sykehusinfeksjoner gjennom forbedret håndhygiene. POPS’ strategiske mål er å øke kunnskapsnivået og oppmerksomheten rundt håndhygiene, samt forbedre tilgang til såpe, vann og desinfiseringsmiddel over hele verden, og særlig i land med begrensede ressurser.

For å oppnå beste praksis må både ansatte, pasienter og besøkende vaske hendene jevnlig med såpe og varmt vann, eller bruke alkoholbasert desinfiseringsmiddel. DebMeds teknologi for elektronisk overvåkning av håndhygiene leverer automatisk og nøyaktig informasjon om i hvor stor grad de ansatte på helseinstitusjoner overholder forskriftene for riktig håndhygiene, og bidrar dermed til å redusere sykehusinfeksjoner.