Search

Make Hands Matter in the Workplace

Salgs- og leveringsbetingelser

Deb Swarfega Norge AS
Med mindre annet er avtalt gjelder følgende betingelser
Salgs- og leveringsbetingelser
1. Priser
1.1. De oppgitte prisene er eksklusive mva. (med mindre annet er oppgitt). Mva. legges til i henhold til de ved levering gjeldende satser.
1.2. Vårt tilbud gjelder i 30 dager etter tilbudets dato (med mindre annet er oppgitt).
1.3. De oppgitte prisene er (med mindre annet er oppgitt) inklusive pakking og levering til adresser i Norge.
1.4. Med mindre annet er oppgitt er de oppgitte prisene kun veiledende, og den endelige prisen vil være vår gjeldende pris på leveringstidspunktet.
1.5. Skatter og avgifter pålegges varene ifølge de på leveringstidspunktet gjeldende satser.
1.6. Vi oppkrever gebyr for alle paller.
2. Levering
2.1. Levering finner sted enten:
2.1.1. Når varene lastes på vår adresse i UK/DE (hvis varene skal hentes eller kunden tar seg av transporten).
2.1.2. ex works (hvis vi sørger for transporten).
2.2. Alle oppgitte leveringstider er estimerte.
2.3. KUNDEN aksepterer levering av varene innenfor den avtalte tidsperioden. KUNDEN skal tilveiebringe de opplysningene som med rimelighet kan kreves, for at vi skal
kunne gjennomføre levering innenfor samme periode.
2.4. Hvis KUNDEN aksepterer levering av varene etter det estimerte leveringstidspunktet, kan det ikke etterfølgende innleveres klage på forsinket levering (herunder indirekte
tap eller følgetap eller eventuell prisstigning på varene.
2.5. Hvis KUNDEN, uansett grunn, ikke aksepterer levering av en vare innenfor en (eventuelt) avtalt tidsperiode, eller vi ikke er i stand til å levere varene fordi KUNDEN ikke
har skaffet til veie de nødvendige opplysningene, eller hvis KUNDEN ikke avhenter en vare innen den dato vi har oppgitt som seneste avhenting, har vi rett til å:
2.5.1. Betrakte varene som levert på den gjeldende datoen (med hensyn til risiko, inspeksjon og betaling).
2.5.2. Kreve kunden for lagring eller fornyet levering av samme varer.
2.6. Vi kan eventuelt levere varene i flere partier. Hvert parti betraktes som en selvstendig avtale.
2.7. Vi kan avslå å levere hvis:
2.7.1. Vi mener at det foreligger manglende sikkerhet, ulovlige forhold eller uforholdsmessige vanskeligheter.
2.7.2. Leveringsstedet (eller adgangsforholdene) er uegnet til våre kjøretøy.
3. Risiko
3.1. Risikoen for varene overføres til kunden på leveringstidspunktet.
3.2. KUNDEN skal undersøke varene ved levering. Hvis leveransen er mangelfull eller noen varer er skadet, skal KUNDEN varsle oss innen 48 timer etter levering, og skriftlig
krav må foreligge innen 21 dager etter levering. KUNDEN skal gi oss (eller transportfirmaet) rimelig mulighet til å undersøke de skadede varene. Hvis KUNDEN ikke
varsler fra i henhold til de nevnte kravene, har KUNDEN ikke rett til å avvise varene og leveringen av varene anses som akseptert i overensstemmelse med avtalen.
4. Betalingsbetingelser
4.1. Betaling skal skje kontant før levering, med mindre KUNDEN har godkjent tillatelse til kredittkjøp.
4.2. Hvis KUNDEN kjøper på kredit, er betalingsfristen fakturadato pluss 8 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig.
4.3. Hvis full betaling ikke foreligger på forfallsdatoen kan vi:
4.3.1. Tilbakeholde eller annullere fremtidige leveranser.
4.3.2. Annullere tilbudte eller avtalte rabatter
4.3.3. Beregne renter på den til enhver tid gjenstående restgjeld fra forfallsdato etter Norges banks styringsrente pluss 8 %, jf. Forsinkelsesrenteloven.
a. Beregnet (som daglig tillegg) fra vår fakturadato frem til betalingsdato:
b. Tilskrivning den 1. i hver måned.
c. Før og etter en eventuell rettsavgjørelse (med mindre retten treffer annen avgjørelse).
4.3.4. Oppkreve et fast beløp fra kunden som kompensasjon for dekning av våre generelle kreditthåndteringskostnader.
4.3.5. Kreve (ifølge punkt. 4.6) eventuelle saksomkostninger til inndrivelse av gjelden dekket av kunden.
4.4. Hvis KUNDEN er innvilget kreditt hos oss, kan vi tilbakekalle denne, senke kreditbeløpet eller fastsette kortere betalingsfrister. De nevne tiltakene kan iverksettes av oss
når som helst uten forvarsel.
4.5. KUNDEN har ikke rett til å motregne beløpet i våre tilgodehavende.
4.6. KUNDEN skal holde oss skadefri for det fulle beløpet i forbindelse med utgifter og gjeld, som vi måtte bli pålagt (direkte og indirekte, herunder finansielle omkostninger og
inklusive full dekning av juridiske omkostninger) som følge av mislighold av kundens forpliktelser ifølge disse vilkårene.
5. Garanti
5.1. Vi garanterer at varene:
5.1.1. Er i overensstemmelse med varebeskrivelsen.
5.1.2. Er av tilfredsstillende kvalitet.
5.1.3. Er uten materialfeil på leveringstidspunktet (forutsatt at kunden overholder punkt 5.4).
5.2. Vi garanterer også at vi rettmessig overdrar eiendomsretten til varene til kunden.
5.3. Vi yter ingen andre garantier eller erklæringer vedrørende produktenes kvalitet eller egnethet til bestemte formål. Ut over ovennevnte tilfeller utelukker vi, i det omfang
loven tillater det, enhver annen form for garanti, vilkår eller betingelser, som ellers måtte forekomme implisitt via bestemmelser, vanlig praksis, sedvane eller kutyme.
5.4. Hvis KUNDEN mener at varer levert fra oss er beheftet med materiale- eller produksjonsfeil, må KUNDEN:
5.4.1. Informere oss (skriftlig) med alle opplysninger og uten ugrunnet opphold.
5.4.2. Gi oss muligheten til å undersøke varen (eventuelt ved adgang til kundens lokaler og produktprøver).
5.5. Hvis det blir konstatert at varen er beheftet med materiale- eller produksjonsfeil (ifølge våre undersøkelser), og KUNDEN har oppfylt ovenstående betingelser (punkt 5.4)
fullt ut, vil vi (etter eget skjønn) levere erstatningsvare eller refundere prisen.
5.6. KUNDEN aksepterer at vi ikke kan holdes ansvarlige for tap av forretning, omsetning eller inntekt samt brukstap, og vi kan ikke holdes ansvarlige for spesielle, indirekte
tap eller følgetap eller skade, som følge av eller i forbindelse med avtalen, levering av varene eller bruk av disse, heller ikke i tilfelle uaktsomhet fra vår side eller i tilfelle,
hvor vi er kjent med eventuelle tap som måtte oppstå.
5.7. Vårt samlede ansvar overfor kunden (i samme sak) for skader på eiendom forårsaket av vår uaktsomhet begrenses til to millioner NOK.
For alle andre forhold ikke omtalt i disse betingelsene er vårt ansvar begrenset til erstatning av prisen av varene.
5.8. Ingenting i disse vilkårene begrenser vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet.
6. Spesifikasjon
6.1. Hvis vi fremstiller varer etter kundens anvisning eller spesifikasjon skal KUNDEN sikre at:
6.1.1. Spesifikasjonen eller anvisningene er nøyaktige:
6.1.2. Varer fremstilt etter slike spesifikasjoner eller anvisninger er egnede til det tilsiktede formålet.
6.1.3. Kundens spesifikasjoner eller anvisninger ikke medfører overtredelse av andres eiendomsrett eller overtredelse av gjeldende lover og forskrifter.
6.2. Vi forbeholder oss retten til å:
6.2.1. Foreta endringer i spesifikasjonene av våre produkter, som er nødvendig for å sikre overhold av gjeldende sikkerhetskrav, lover og forskrifter.
6.2.2. Uten varsel å foreta mindre endringer i våre spesifikasjoner, som vi vurderer som nødvendige og fordelaktige.
7. Retur av varer
7.1. Varer kan kun returneres til oss:
7.1.1. Ved tidligere inngått avtale om dette (skriftlig og bekreftet).
7.1.2. Mot betaling av et avtalt håndteringsgebyr (unntatt for varer som beheftet med feil ved levering).
7.1.3. Hvis varene er like egnet for salg ved retur som ved levering.
8. Annullering
8.1. Ordrer kan ikke annulleres, med mindre det foreligger skriftlig avtale om dette (punkt 8.3 gjøres gjeldende).
8.2. Hvis en ordre annulleres etter forutgående skriftlig avtale (uansett årsak), skal KUNDEN være ansvarlig for våre kostnader til lagerhold (ferdige eller uferdige produkter),
som vi ligger inne med (eller har forpliktet oss til) i forbindelse med ordren.
8.3. Vi kan suspendere eller annullere ordren ved skriftlig meddelelse hvis:
8.3.1. Betaling av forfalt beløp ikke skjer til rett tid (vedrørende ordren eller annet).
8.3.2. KUNDEN blir insolvent.
8.3.3. KUNDEN misligholder kundens forpliktelser ifølge disse vilkårene.
9. Fravikelse av gjeldende vilkår
9.1. Fravikelse av disse vilkårene er kun bindende hvis:
9.1.1. Fremsatt (eller registrert) skriftlig.
9.1.2. Underskrevet på vegne av begge parter.
9.1.3. Uttrykkelig fremsatt hensikt om å frafalle eller fravike gjeldende vilkår foreligger.
9.2. Alle ordrer som KUNDER sender til oss er underlagt disse vilkårene (eller andre som vi setter i stedet). Når kunden sender en ordre til oss frafaller KUNDEN uttrykkelig
alle eventuelle trykte vilkår og betingelser fra kundens side, hvis de står i motsetning til disse vilkårene.
10. Force Majeure
10.1. Hvis vi er ute av stand til å overholde våre forpliktelser overfor kunden (eller kun i stand til å overholde dem mot urimelige kostnader) på grunn av omstendigheter som er
utenfor vår rimelige kontroll, kan vi suspendere eller annullere våre forpliktelser overfor kunden uten erstatningsansvar.
10.2. Som force majeure betraktes hendelser som ulykker, eksplosjon, krig, terror, brann, oversvømmelse, transportforsinkelser, streiker, lockout og andre arbeidskonflikter
samt leveranseproblemer.
11. Dispensere
11.1. Vi leverer i noen tilfeller dispensere Free on Loan. I slike tilfeller forblir dispenseren vår eiendom i en periode på tre år fra første montering, med mindre annet er skriftlig
avtalt, og leveres fra oss som gratis utlån. I denne periode:
11.1.1. Er KUNDEN ansvarlig for å vedlikeholde dispenseren korrekt.
11.1.2. Hvis dispenseren blir skadet eller ødelagt eller KUNDEN slutter å kjøpe pakninger til etterfylling av dispenseren (eller KUNDEN benytter pakninger ikke godkjent
av oss), må dette meddeles oss umiddelbart og KUNDEN er forpliktet til å kjøpe dispenseren av oss til den listeprisen som var gjeldende på
monteringstidspunktet.
11.2. Etter en periode på tre år kan vi etter eget skjønn overføre eierskapet av dispenseren til kunden.
12. Personopplysninger
12.1. I forbindelse med levering av våre produkter til kunden, mottar vi i enkelte forbindelser personopplysninger vedrørende kundens ledelse, medarbeidere, konsulenter eller
andre personer, som vi etter kundens ønske er i kontakt med i forbindelse med gjennomføring av avtalen ("personale"). Med mindre det er pålagt gjennom lov,
behandler vi ikke slike persondata ("data") på en måte som overtrer eller er i manglende overensstemmelse med følgende formål, eller til andre formål enn:
12.1.1. Levering av de varene og serviceytelsene som er bestilt av kunden.
12.1.2. Oppdatering av våre registreringer og databaser.
12.1.3. Sending av informasjon til kunden vedrørende funksjoner, serviceytelser og produkter fra våre konsernselskaper, som måtte være av interesse for kunden. Vi
sender ikke informasjon til personer som har reservert seg mot å motta informasjon, eller til andre personer som på et gitt tidspunkt har reservert seg mot å
motta informasjon fra oss.
12.2. KUNDEN bekrefter at KUNDEN informerer kundens personale om omfanget av vår databehandling og innhente deres samtykke i forbindelse med dette.
13. Generelt
13.1. Alle avtaler inngått under disse betingelsene er underlagt norsk lov og norsk verneting.
13.2. Hvis KUNDEN opptrer som flere personer, er hver enkelt person felles og separat forpliktet ifølge vilkårene.
13.3. Hvis deler av vilkårene ikke kan håndheves som de fremstår:
13.3.1. Betyr dette ikke at andre deler av vilkårene ikke kan håndheves.
13.3.2. Betraktes disse vilkårene som endret, hvis de med de gjeldene endringene kan håndheves.
13.4. KUNDEN skal informere oss (skriftlig) omgående hvis KUNDEN blir insolvent.
13.5. Vi behandler kunden som insolvent etter disse vilkårene hvis:
13.5.1. KUNDEN utelater å betale utestående ved forfall.
13.5.2. KUNDEN (eller deler av kundens eiendom) blir underlagt:
a. En formel insolvensprosedyre (omfattende blant annet avvikling, oppløsning, at kunden blir satt under administrasjon, frivillige ordninger (herunder
moratorium) eller konkurs).
b. Søknad eller anmodning om en formell insolvensprosedyre.
c. Søknad, prosedyre eller anmodning om dette i andre land med samme formål eller effekt.
13.6. Alle brosjyrer, kataloger og annet reklamemateriell er kun veiledende. Innholdet i disse kan ikke betraktes som en del av avtalen med oss, og de kan ikke ligge til grunn
for en avtale.
13.7. Krav fra en av partene som skal fremsettes i tilknytning til disse vilkårene skal sendes inn eller leveres (via faks eller brev) til motpartens registrerte kontoradresse eller
primære forretningssted. Alle meddelte krav må fremlegges i underskrevet form.
13.8. Gyldig avtale med oss kan kun inngås ved skriftlig avtale med våre autoriserte representanter eller:
13.8.1. Som fremsatt i våre estimater (eller følgebrev) og ikke tilbakekalt før avtaleinngåelse.
13.8.2. Som uttrykkelig angir at de vil være gjeldende ved avtaleinngåelse.
13.9. Innholdet i disse betingelsene verken påvirker eller begrenser vårt ansvar for beviste villedning.
13.10. Størrelsen på minimumsordren er NOK 3000 per ordre
13.11. Fraktkostnadene faktureres som følger:
13.11.1. For ordrer over 1000 kg betaler Deb 100% af fraktbeløpet.
13.11.2. For ordrer over 750 kg til 999 kg betaler Deb 75% af fraktbeløpet
13.11.3. For ordrer over 500 kg til 749 kg betaler Deb 50% af fraktbeløpet
13.11.4. For ordrer over 250 kg til 499 kg betaler Deb 25% af fraktbeløpet
13.11.5. For ordrer under 250 kg betaler Deb 0% af fraktbeløpet.
14. Elektrisk og elektronisk avfall
14.1. Ved å akseptere disse handelsvilkårene aksepterer KUNDEN samtidig det fulle ansvaret for sikker og korrekt bortskaffelse (i overensstemmelse med lokal gjennomføring
av EU-direktiv 2006/66/EC om elektrisk og elektronisk avfall (med etterfølgende endringer og supplerende bestemmelser) samt lokale regler for avfallshåndtering) for
bortskaffelse av elektrisk og elektronisk utstyr levert av DEB Swarfega A/S.
Mai 2016
S144NOV2