Search

Make Hands Matter in the Workplace

Försäljnings- och leveransvillkor

Deb Sverige AB
Om inget annat är avtalat gäller följande villkor
Försäljnings- och leveransvillkor
1. Priser
1.1. De angivna priserna är exklusive moms (om inget annat anges). Moms läggs till enligt de vid leverans gällande satserna.
1.2. Vårt erbjudande löper ut 30 dagar efter erbjudandets datum (om inget annat har angetts).
1.3. De angivna priserna gäller (om inget annat anges) inklusive paketering och leverans till adresser i Sverige.
1.4. Om inget annat anges är de angivna priserna endast vägledande, och det slutliga priset är det pris som gäller vid tidpunkten för leverans.
1.5. Skatter och avgifter påläggs varorna enligt de vid leveranstidpunktens aktuella skattesatserna.
1.6. Vi tar ut en avgift för alla pallar.
2. Leverans
2.1. Leverans sker antingen:
2.1.1. när varorna lastas på våra adresser i Storbritannien eller Tyskland (om det gäller avhämtning eller om transporten anordnas på egen hand).
2.1.2. Ex works (om vi tar hand om transporten).
2.2. Alla angivna leveranstider är uppskattade.
2.3. KUNDEN accepterar leverans av varorna inom den avtalade tidsperioden. KUNDEN ska tillhandahålla den information som rimligen kan krävas för att vi ska kunna genomföra en leverans under den avtalade tidsperioden.
2.4. Om KUNDEN accepterar leverans av varorna efter den beräknade leveranstiden går det inte att vid en senare tidpunkt klaga på försenad leverans (gäller även indirekt eller indirekt förlust eller eventuell prisökning på varorna).
2.5. Om KUNDEN, oavsett orsak, inte accepterar leverans av en vara inom en (eventuellt) avtalad tidsperiod, eller vi inte kan leverera varorna eftersom KUNDEN inte har tillhandahållit den information som behövs, eller om KUNDEN inte avhämtar en vara innan det datum som vi har angett som senaste avhämtningsdatum, har vi rätt att:
2.5.1. betrakta varorna som levererade på det aktuella datumet (med hänsyn till risk, inspektion och betalning)
2.5.2. kräva att kunden lagrar eller levererar samma varor igen.
2.6. Vi kan eventuellt leverera varorna i flera partier. Varje parti betraktas som ett självständigt avtal.
2.7. Vi kan avstå leverans om:
2.7.1. vi anser att det föreligger bristande säkerhet, olagliga förhållanden eller orimliga svårigheter
2.7.2. leveransstället (eller tillgängligheten) inte är anpassade efter våra fordon.
3. Risk
3.1. Risken för att varorna övergår till kunden vid tidpunkten för leverans.
3.2. KUNDEN ska inspektera varorna vid leverans. Om leveransen inte är fullständig, eller om några varor är skadade, ska KUNDEN underrätta oss inom 48 timmar efter leverans, och skriftligt krav ska ske inom 21 dagar efter leverans. KUNDEN ska ge oss (eller transportföretaget) en rimlig möjlighet att inspektera de skadade varorna. Om KUNDEN inte meddelar i enlighet med nämnda krav, har KUNDEN inte rätt att avvisa varorna som då betraktas som accepterade i enlighet med avtalen.
4. Betalningsvillkor
4.1. Betalning ska ske kontant innan leverans om inte KUNDEN har gett tillåtelse till kreditköp.
4.2. Om KUNDEN handlar på kredit, är betalningsfristen fakturadatum plus 8 dagar, om inget annat är skriftligt avtalat.
4.3. Om full betalning inte görs på förfallodatum kan vi:
4.3.1. behålla eller annullera framtida leveranser
4.3.2. annullera erbjudna eller avtalade rabatter
4.3.3. beräkna ränta till den aktuella skuldräntan från förfallodatum med Riksbankens officiellt fastställda utlåningsränta plus 8 %, se Räntelagen
a. beräknat (som dagligt tillägg) från vårt fakturadatum fram till betalningsdatum:
b. beräknas den 1 varje månad
c. före och efter en eventuell rättstvist (såvida inte domstolen beslutar annat)
4.3.4. kräva ett fast belopp från kunden som kompensation och täckning av våra generella kredithanteringsomkostnader.
4.3.5. kräva (enligt 4.6) eventuella rättegångskostnader för indrivning av skulden som täcks av kunden.
4.4. Om KUNDEN har beviljad kredit hos oss kan vi återkalla den, sänka kreditbeloppet eller fastställa kortare betalningsfrister. De nämnda åtgärderna avgörs av oss utan föregående meddelande.
4.5. KUNDEN har inte rätt att räkna av belopp i våra fordringar.
4.6. KUNDEN ska gottgöra oss med det fulla beloppet i samband med utgifter och skuld, vi kan åläggas att betala (direkt och indirekta, härunder finansiella omkostnader och inklusive full täckning av juridiska omkostnader) som följd av underlåtelse av kundens skyldigheter gällande aktuella villkor.
5. Garanti
5.1. Vi erbjuder följande garanti för att varorna:
5.1.1. är i överensstämmelse med varubeskrivningen
5.1.2. är av tillfredsställande kvalitet
5.1.3. är utan materialfel vid leveranstidpunkten (förutsatt att kunden uppfyller punkt 5.4).
5.2. Vi garanterar också att vi rättmätigt överlåter egendomsrätten till kunden.
5.3. Vi erbjuder inte några andra garantier eller förklaring rörande produkternas kvalitet eller användning i ett bestämt syfte. Utöver ovannämnda tillfällen utesluter vi, i det omfång lagen tillåter det, all annan form av garanti, villkor som annars kan förekomma implicit via bestämmelser, vanlig praxis, tradition eller kutym.
5.4. Om KUNDEN anser att varor levererade av oss har material- eller produktionsfel, ska KUNDEN:
5.4.1. informera oss (skriftligt) och ge all information utan dröjsmål
5.4.2. ge oss möjlighet att undersöka varan (eventuellt vid åtkomst till kundens lokaler och produktprover).
5.5. Om det konstateras att varorna har material- eller produktionsfel (enligt vår undersökning), och KUNDEN har uppfyllt ovanstående villkor (enligt 5.4) i full omfattning, kommer vi (efter eget gottfinnande) leverera ersättningsvaror eller returnera pengarna.
5.6. KUNDEN accepterar att vi inte kan hållas ansvariga för förlust av företagets omsättning eller intäkter, och vi kan inte hållas ansvariga för särskilda, indirekta eller direkta förluster eller skador som följd av eller i samband med avtalet, leverans av varorna eller användning av dem, heller inte i tillfälle av oaktsamhet från vr sida eller i händelse av att vi är medvetna om den eventuella förlust som kan följa.
5.7. Vårt samlade ansvar för kunden (i samma sak) för skada på egendom orsakat av vår oaktsamhet begränsas till två miljoner SEK. För alla andra förhållanden som inte nämns i dessa villkor begränsas vårt ansvar till ersättning av priset för varorna.
5.8. Inget i aktuella villkor begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som följ av oaktsamhet.
6. Specifikation
6.1. Om vi tillverkar varor efter kundens anvisning eller specifikation, ska KUNDEN säkra att:
6.1.1. specifikationen eller anvisningarna är precisa:
6.1.2. varor som tillverkas efter sådana specifikationer eller anvisningar är anpassade efter det avsedda användningssyftet
6.1.3. kundens specifikationer eller anvisningar inte innebär överträdelse av andras egendomsrätt eller överträdelse av gällande lagar och regler.
6.2. Vi förbehåller oss rätten att:
6.2.1. göra ändringar i specifikationerna för våra produkter som är nödvändiga för att säkra uppfyllandet av gällande säkerhetskrav, lagar och bestämmelser
6.2.2. utan föregående meddelande göra mindre ändringar i våra specifikationer som vi värderar som nödvändiga och fördelaktiga.
7. Retur av varor
7.1. Varor kan bara returneras till oss:
7.1.1. enligt föregående avtal om detta (skriftligt och bekräftat)
7.1.2. mot betalning av en avtalad hanteringsavgift (undantaget varor som var felaktiga vid leverans)
7.1.3. om varorna är i samma skick vid retur som vid leverans.
8. Annullering
8.1. Order kan inte annulleras om inget skriftligt avtal ingåtts (stycke 8.2 tillämpas).
8.2. Om en order annulleras efter föregående skriftligt avtal (oavsett orsak) ska KUNDEN täcka våra omkostnader för lagerhållning (färdiga eller ofärdiga produkter) som vi ligger inne med (eller har åtagit oss) i samband med ordern.
8.3. Vi kan suspendera eller annullera ordern genom skriftligt meddelande om:
8.3.1. betalning av förfallet belopp inte sker i tid (gällande ordern eller annat)
8.3.2. KUNDEN blir insolvent
8.3.3. KUNDEN uppfyller inte kundens förpliktelser enligt aktuella villkor.
9. Undantag från aktuella villkor
9.1. Undantag av aktuella villkor är bara bindande om:
9.1.1. de har angetts (eller registrerats) skriftligt
9.1.2. har signerats av bägge parter
9.1.3. uttryckligt upphävande och avvikande från aktuella villkor föreligger.
9.2. Alla beställningar som KUNDEN gör hos oss, är underställda aktuella villkor (eller andra som vi inför istället). När KUNDEN beställer från oss avstår KUNDEN uttryckligen från alla eventuella tryckta villkor från kundens sida om de strider mot de aktuella villkoren.
10. Force majeure
10.1. Om vi inte kan vi uppfylla våra åtaganden gentemot kunden (eller bara kan uppfylla dem på orimliga omkostnader) på grund av omständigheter som är utom vår rimliga kontroll, kan vi suspendera eller annullera våra åtagande gentemot kunden utan ersättningsansvar.
10.2. Som force majeure betraktas händelser som olyckor, explosion, krig, terror, brand, översvämning, transportförseningar, strejker, lockout och andra fackliga konflikter samt leveransproblem.
11. Dispenser
11.1. Vi levererar vid vissa tillfällen dispensern "Free on Loan". Vid sådana tillfällen förblir dispensern vår egendom under en period på tre år från första monteringen, om inget annat har avtalats skriftligt, och levereras från oss som gratis utlån. Under den här perioden:
11.1.1. är KUNDEN ansvarig för att underhålla dispensern korrekt.
11.1.2. Om dispensern skadas eller förstörs eller KUNDEN inte längre köper förpackningar för påfyllning av dispensern (eller KUNDEN använder förpackningar som inte har godkänts av oss), ska vi snarast underrättas om detta, och KUNDEN förbinder sig att köpa dispensern av oss till det listpris, som gällde vid aktuell tidpunkt för montering.
11.2. Efter en period på tre år kan vi efter eget gottfinnande låta ägarskapet av dispensern övergå till kunden.
12. Personuppgifter
12.1. I samband med leverans av våra produkter till kunden, mottar vi enligt förekommen anledning personuppgifter rörande styrelsen för kundens företag, medarbetare, konsulter eller andra personer som vi på kundens vägnar är i kontakt med i samband med utförande av avtalet ("personal"). Om inte lagen kräver det, behandlar vi inte sådana personuppgifter ("data") på sätt som innebär överträdelse eller inte stämmer överens med följande syfte eller andra syften än:
12.1.1. leverans av de varor och tjänster som kunden har beställt
12.1.2. uppdatering av våra register och databaser
12.1.3. vidarebefordrande av information till kunden gällande funktioner, tjänster och produkter från våra dotterbolag som skulle kunna vara av intresse för kunden. Vi vidarebefordrar inte information till personer som har undanbett sig att få information, eller till andra personer som vid en given tidpunkt undanber sig att motta information från oss.
12.2. KUNDEN bekräftar att KUNDEN informerar kundens personal om omfånget av vår databehandling och inhämtar deras samtycke i samband med detta.
13. Allmänt
13.1. Alla avtal som ingås under dessa villkor och är lyder under svensk lagstiftning och svensk rättsordning.
13.2. Om KUNDEN uppträder som flera personer, är varje enskild person gemensamt och separat, förpliktade att följa villkoren.
13.3. Om delar av villkoren inte kan tillämpas så som de visas:
13.3.1. påverkar det inte att andra delar av villkoren inte kan tillämpas
13.3.2. betraktas de aktuella bestämmelserna som ändrade, om de med aktuella ändringar kan tillämpas.
13.4. KUNDEN ska informera oss (skriftligt) omgående om KUNDEN blir insolvent.
13.5. Vi behandlar kunden som insolvent efter aktuell villkor om:
13.5.1. KUNDEN inte betalar skulder när de förfaller
13.5.2. KUNDEN (eller delar av kundens egendom) blir föremål för:
a. en formell insolvensprocedur (omfattande bland annat likvidation, upplösning, omfattas av administration, frivilliga arrangemang (härunder moratorium) eller konkurs)
b. ansökan eller anmodan om en formell insolvensprocedur
c. ansökan, procedur eller anmodan om detta i andra länder med samma syfte eller effekt.
13.6. Alla broschyrer, kataloger och övrigt reklammaterial är bara vägledande. Innehållet i dessa kan inte betraktas som en del av ett avtal med oss, och de kan inte ligga till grund för ett avtal.
13.7. Krav från en av parterna, som ska läggas fram i relation till aktuella villkor, ska lämnas in eller levereras (med fax eller rekommenderat brev) på motpartens registrerade kontorsadress eller huvudsakliga verksamhetsställe. Alla meddelade krav ska tillhandahållas i underskrivet format.
13.8. Giltigt avtal med oss kan bara ingås med skriftligt avtal med våra auktoriserade representanter eller:
13.8.1. som anges i våra beräkningar (eller följebrev) och inte återkallas innan avtalet ingås
13.8.2. som uttryckligen anger att de är gällande när avtalet ingås.
13.9. Innehållet i aktuella villkor varken påverkar eller begränsar vårt ansvar för avsiktlig vilseledning.
13.10. Minsta storlek per beställning SEK 3 000
13.11. Fraktkostnader faktureras enligt följande:
13.11.1. för beställningar på mindre än SEK 6 000 betalar KUNDEN frakten
13.11.2. för beställningar på mer än SEK 6 000 sker leveransen fraktfritt
14. Elektroniskt avfall
14.1. Genom att acceptera aktuella köpvillkor åtar sig KUNDEN samtidigt det fulla ansvaret för säkert och korrekt bortskaffande (i överensstämmelse med lokalt genomförande av EU-direktiv 2006/66/EC om elektriskt och elektroniskt avfall (med efterföljande ändringar och kompletterande bestämmelser) samt lokala regler för avfallshantering) levererat av DEB Sverige A/B.
Maj 2016
S144SVV2